Algemene verordening gegevensbescherming

Palmenexoten Roerdalen, gevestigd aan Heinsbergerweg 9, 6061 AG te Posterholt, hierna te noemen “Palmenexoten Roerdalen “, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Palmenexoten Roerdalen. Heinsbergerweg 9 6061 AG Posterholt +31 653489018 info@palmenexoten.nl www.palmenexoten.nl

E. Schmits is de Functionaris Gegevensbescherming van Palmenexoten Roerdalen. Zij is te bereiken via info@palmenexoten.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken Palmenexoten Roerdalen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@palmenexoten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Palmenexoten Roerdalen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Palmenexoten Roerdalen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Palmenexoten Roerdalen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Palmenexoten Roerdalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming Palmenexoten Roerdalen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een eventuele medewerker van Palmenexoten Roerdalen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De persoonsgegevens die we bewaren, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. In de meeste gevallen betreft dit wettelijk vastgestelde termijnen, zoals vastgesteld in de Belastingwet. Gegevens die verzameld worden middels Google Analytics hebben een bewaartermijn van 50 maanden, waarna deze gegevens automatisch verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden Uw persoonsgegevens worden door Palmenexoten Roerdalen niet gedeeld met derden, tenzij het delen van deze persoonsgegevens noodzakelijk is om de gesloten overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld bij bezorging van bestelde producten) of wanneer dit wordt vereist vanuit bestaande wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Belastingwet).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Palmenexoten Roerdalen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Palmenexoten Roerdalen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Palmenexoten Roerdalen maakt gebruik van Google Analytics om haar websiteverkeer te monitoren, waarbij Google Analytics-cookies worden gebruikt. Om uw privacy te waarborgen is er een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en wordt het laatste octet van uw IPadres gemaskeerd. Daarnaast zijn alle opties om gegevens te delen met Google uitgeschakeld en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Palmenexoten Roerdalen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@palmenexoten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Palmenexoten Roerdalen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Palmenexoten Roerdalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@palmenexoten.nl

Palmenexoten Roerdalen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Palmenexoten Roerdalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.